ЕТИЧЕН КОДЕКС

УВОД

Устойчивост, интегритет и разумно фирмено управление – това са основните компоненти на етичността и културата ни, и са мерило за поведението ни към клиенти, доставчици, служители, работници и партньори.

В АТМИКС ООД сме убедени, че етиката е основен градивен елемент във фирменото управление и, че в комбинация със спазването на законите, създава добавена стойност за дружеството.Стратегическите ни и оперативни действия се изпълняват в унисон с етичните ни представи и морал, които са двигател на ежедневните ни дейности.

Създадохме настоящият КОДЕКС , за да дефинираме стандарти за интегритет и справедливост, които да спазваме и защитаваме.Кодексът е задължителен както за централата на фирмата, така и за нейните подразделения в страната. Съдържащите се в КОДЕКСА правила и принципи се отнасят за собствениците, съдружниците, управителя и всички служители на фирмата, както и за всички доставчици и лица/дружества работещи под някаква форма за АТМИКС ООД, в това число, но не само, и търговски представители,партньори, посредници, консултанти, юридически дружества и други.


Визия и ценности

АТМИКС ООД е дружество, специализирало се в производството и доставката на бетон и циментови разтвори, както и добив и преработване на инертни материали.Имаме дългосрочно ориентирана фирмена визия и ангажиран мениджмънт, имащ за цел постигане на устойчиво развитие.Стремим се да създаваме добавена стойност използвайки утвърден Know-how и залагаме на оперативна ефективност при производствените ни процеси.

От повече от десетилетие произвеждаме със страст и особенно внимание най-използваният продукт в света: бетон. Определяме дейността си чрез следните неразделни,взаимосвързани и припокриващи се ценности:

Почтенност и законност - Означава честно и почтенно отношение към всички хора , с които работим и контактуваме, коректност и справедливост при спазване на действащите закони и вътрешни правила.

В основата е човекът - Означава уважение и отделяне на особенно внимание за човека, като най-важен фактор за развитието на дружеството и насърчаване на постоянното му развитие, с цел повишаване на конкурентносспособността ни. Означва също и използване на потенциалът, създаден от разностранните и индивидуални способности и произход, като двигател за непрестанното ни усъвършенстване, за да заздравим и утвърдим ангажираността и лоялността на сътрудниците ни. Основният ни приоритет са здравето и сигурността на хората.

Устойчиво развитие - Означава осъзнаване на последиците от нашите действия върху икономическото,социалното и екологичното равновесие и върху общността, както и стремежът ни да работим и действаме отговорно и в полза на обществото и да създадем добавена стойност за бъдещите поколения.

Насоченост към клиента - Означва да предлагаме продукти и услуги, заслужаващи доверието на клиента и отговарят на изискванията му за качество, цена, сигурност и екологичност.В тази връзка се стремим постоянно към иновации – както на производствените процеси и крайни продукти, както и към допринасянето за създаване на нови материали и технологии , и разрастване на връзките с научни центрове и технологични лаборатории.


Основни принципи на поведение

Интегритет - АТМИКС ООД спазва стриктно законодателството на Р България и действащите правила и наредби.В стремежът ни към икономически успех ние действаме винаги с интегритет и почтенност. Същото очакваме и от нашите партньори и доставчици.

Лоялна конкуренция - АТМИКС ООД подкрепя „свободния пазар“ и пазарна икономика.Целта ние да сме лоялни и етични с конкурентите и да работим в рамките на действащото законодателство.Нашите партньори и клиенти са длъжни да спазват закона и нямат право да сключват договори и споразумения с контрагенти и/или конкуренти, които са в разрез със закона.Действията им не трябва да нарушават правилата на пазарната икономика.

Пазене на поверителност - В АТМИКС ООД са имплементирани методи за осигуряване на надежна защита от разпространение на поверителна информация, както и на начини за боравенето с такава.Всеки, който чрез изпълнението на задълженията си получи по някакъв начин достъп до поверителна информация, се задължава да спазва поверителност и да борави с нея спрямо вътрешно приетите правила и норми.Забранява се публикуване на фалшива информация, измамни и подвеждащи действия и транзакции.

Пране на пари-превенция - АТМИКС ООД прави всичко възможно за предодвратяването на всякакви форми на пране на пари и финансиране на криминални деания.АТМИКС ООД се стреми да работи и кооперира единствено и само с лгитмини компании и пратньори, опериращи и разполагащи със средства, получени по законен начин.Затова преди да започне работа с нов партньор или клиент, АТМИКС ООД винаги прави проверка на неговата легитимност и законност на бизнесът му.

Конфликт на интереси - В АТМИКС ООД разбираме, че понякога наши служители извръшват работни дейности извън рамките на трудовите си оношения.Въпросните дейности не са забранени, но трябва да са в съответствие със закона и действащите трудови договори и не трябва да са в конфликт със задълженията им към АТМИКС ООД.В действията си те са длъжни да зщитават интересите на АТМИКС ООД и да не се повлияват от лични отношения и/или интереси.Всеки конфликт на интереси,било то и потенциален, следва да се сподели и обсъди с Ръководството.

Борба с корупцията - В АТМИКС ООД смятаме, че корупцията е основно препядствие за устойчиво развитие, икономически растеж и честна пазарна икономика.Затова забраняваме и не толерираме никаква форма на корупция.Партньорите, доставчиците, служителите и клиентите ни нямат право да предлагат,получават,обещават или приемат директно , нито индиректно(чрез трети лица) пари или услуги, с цел получаване на нелоялно предимство за себе си, за роднина или близък, или за дружеството, независимо дали облагодетелстваният е държавен служител или частно лице.

Дарения и спонсорство - Безвъзмездните парични помощи (дарения) трябва винаги да бъдат прозрачни, т.е. получателят и конкретното използване от получателя трябва да бъдат известни и проследими. При спонсорство трябва да се следи между финансовата субсидия и договорената насрещна престация да има пропорционално съотношение.Не се допуска предлагането или приемането на подаръци(дарения), които могат да причиният зависимост или да повлият на независимостта и неутралността на получателя. Забраняват се подаръци, покани и подобни жестове на внимание, когато поради тяхната стойност или други причини те могат да ангажират получателя по начин, който би могъл да постави под съмнение неговата делова или служебна независимост. Във всеки случай предлагането и предоставянето на подаръци под формата на парична сума са забранени. Поканите за мероприятия или по други делови поводи трябва или да са обичайни за търговската дейност, както и да са адекватни като форма и обхват, или да имат категорична връзка с търговската дейност. Разходите за домакинстване по делови повод трябва да бъдат съразмерни с формата и обхвата на повода. Както активният, така и пасивният подкуп на длъжностни лица е наказуем по цял свят. АТМИКС ООД отхвърля всякакви действия по подкупване.

Счетоводство и документация - Залагаме на коректна и стриктна счетоводна документация – всички операции се архивират и могат да бъдат проверени и проследени по всяко време.Към всяка дейност и транзакция има съпътстваща документация, показваща кой е одобрил,изпълнил и верифицирал съответната дейност. Всички делови процеси, по-специални сключените устни и писмени споразумения и договори, подлежат на документиране и съхранение в съответствие със законовите и вътрешните изисквания. Поверителна информация- стратегическа,финансова,техническа или комерсиална информация,която не е обществено достъпна следва да се пази.Всеки адресат на етичният кодекс трябва да пази абсолютна тайна относно повериталната информация на дружеството, получена в рамките на съвместна работа.

Защита на личните данни - АТМИКС ООД се задължава да пази личните данни, с които разполага и да предотвратява неуместна и забранена от закона употреба на същите от трети лица.Събират се и се обработват единствено данни, необходими в процеса на работа. При това задължително се спазват всички законови норми и разпоредби.

Дружествени активи - Активите и ресурсите на Дружеството се използват само за определените бизнес цели и по надлежен начин. Активите включват както материални (помещения, оборудване, финансови услуги, компютърен хардуер и софтуер, мебели, и др.), така и нематериални (търговски тайни, патенти, търговски марки, интелектуална собственост, информация и др.) активи и активи на трети лица. Обръщаме специално внимание върху избягването на загуби, щети, ненужни разходи или злоупотреби с активите на Дружеството.

Интелектуална собственост - Дружеството участва активно в развитието на приложната научна дейност и в рамките на изследователската си дейност следи всички възможни иновации в производствените си процеси и крайни продукти. Резултатите от тези дейности заедно с натрупан в рамките на оперативните дейности Know-how, са част от активтите на Дружеството, които трябва да се пазаят. Адресатите на Кодекса в рамките на своята дейност са задължени да пазят съвкупността от материалната и интелектуална собственост на Дружеството. Съществременно се стараем да не допускаме неправомерно използване и нарушаване на чужда интелектуална собственост.

Дружествен имидж - Всички лица свързани с Дружеството трябва да съблюдават факта, че при изпълнение на дейностите си утвърждават създадения фирмен имидж. Затова не се толерира злоупотреба с ресурси на Дружеството, както и увреждане на добрата фирмена репутация и имидж.

Защита на правата на човека - АТМИКС ООД съблюдава стриктно за опазването на правата на човека във всяка една произвдствена база и отдел.Уважаваме достойнството и равнопоставеността на всеки и не толерираме дискриминация или тормоз.Пазим физическия и морален интегритет на всеки наш служител и партньор и подсигуряваме работна среда и условия, опазващи достойнството на човека и предоставящи му сигурна и здравословна работна среда. Осъждаме експлоатацията на роботна ръка и насърчаваме опазването на правата на работниците и служителите.

Опазване на околната среда - АТМИКС ООД се придържа към принципите за устойчивото развитие и екологичната безопасност. Осъзнаваме ограничеността на ресурсите и отговорността си към бъдещите поколения. Спазването на цялото приложимо законодателство за опазване на околната среда, включително на разпоредбите на държавата, в която развиваме дейност, е естествено задължение на ръководството на предприятието, на ръководните служители и на всеки отделен служител на Дружеството. Управляваме и контролираме внедрената система за управление на околната среда, в т.ч. и въз основа на международните стандарти на ISO 14001:2004. Спазването на разпоредбите на екологичното законодателство съпътства и производствения процес и жизнения цикъл на нашите продукти. При разработката, избора на материалите и доставчиците, както и в производствения процес ние залагаме високи мащаби, отчитайки аспектите на екологичната безопасност.

Сигурност - Стараем се да създадем за нашите служители и партньори виско ниво на сигурност и безопастност, за да бъдат избегнати всякакви възможни наранявания и заболявания. За да постигнем тази цел, ние спазваме законовите изисквания и имплементираме всички технически и организационни мерки, без да ограничаваме прилагането им с бюджет и спестяване на финасови средства.Респективно всички служители и партньори на АТМИКС ООД са задължени да спазват мерките за безопастност, да съблюдават правилата за хигиена, опазване на здравето и сигурността и да носят лични предпазни средства, осигурени им от Дружеството.За да се избегнат инциденти и аварии , всички служители на фирмата участват редовно в обучения и инструктажи.


Екстерни връзки

Връзки с обществото - В АТМИКС ООД осъзнаваме значението, развитието и подържането на трайни връзки с обществеността, където извършваме оперативната си дейност. Те са основани на взаимен респект, активно партньорство, откритост и дългосрочно сътрудничество. Подържаме диалог с местната власт, локалните общности и подържаме социалния живот там, където сме позиционирали производствените си бази.

Връзки с доставчици - Отношенията на АТМИКС ООД към доставчиците, с които работи, са базирани на законосъобразност, ефективност, лоялност и честност.Изборът на доставчици се прави на база техническа и икономическа преценка. Връзки с клиенти - АТМИКС ООД работи съвместно с клиентите си за развитието на иновативни технически решения, за да задоволи изискванията на непрекъснато променящият се пазар. При контакти с клиенти всички служители на Дружеството спазват висок стандарт на честност и вежливост, поетите задължения се изпълняват, предоставят се безпристрастни и коректни съвети и напътствия, измамни и недопустими бизнес практики не се допускат.


ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

АТМИКС ООД не търпи нарушения срещу настоящия Етичен кодекс. Затова всеки ръководен служител в Дружеството е задължен да информира своите служители за съдържанието и значението на Етичния кодекс. Той трябва да гарантира, че подчинените му служители не само са се запознали с настоящия Етичен кодекс, но и че са го разбрали и осъзнават неговото значение. Освен това от ръководните служители се изисква да го разясняват на своите служители и да им оказват съдействие при съблюдаването му. Спазването на нормите подлежи на периодичен контрол от ръководния служител и се обсъжда в разговори със служителите. Ако има данни за правонарушения, ръководният служител трябва обстойно да ги проучи и да уведоми за това Управителя . АТМИКС ООД предоставя на разположение на служителите подходяща информация (напр. под формата на допълващи настоящия Етичен кодекс процедури), която да им помага своевременно да забелязват евентуални нарушения на законите и на този Етичен кодекс и по този начин да ги избягват. По-специално това включва обучения по определени теми и специални рискови сфери. Също така ръководството на предприятието, ръководните служители и персоналът са задължени при съмнения сами да си набавят информация относно издържаните от правна и етична гледна точка действия. Всички служители на Група Фесто могат да се обръщат към съответния им ръководител с въпроси относно съдържанието или за тълкуване на Етичния кодекс. Това е в сила особено за сигнализиране на евентуални нарушения или подозрения. Въпроси относно настоящия Етичен кодекс и сигналите за евентуални нарушения или подозрения могат да бъдат отправяни директно на имейл адреса: compliance@atmix.biz. Служител, който уведоми своя пряк ръководител или сигнализира за нарушения/подозрения, не бива да се опасява от отрицателни последици. Сигналът се обработва строго поверително. При нужда Дружеството ще предприеме подходящи мерки за защита на съответния служител (или: информатор) от отрицателни последици. Доколкото е възможно и законово допустимо, АТМИКС ООД ще пази в тайна самоличността на служители, които сигнализират за нарушение или подозрение, или на служители, които участват активно в разкриването на нарушения.


Декларация - Приложение 4 на ръководството на АТМИКС ООД
за политика по управление на качеството: свали документ


гр.София, 08.02.2008

Иван Ачовски
/управител/

Този уебсайт използва бисквитки (cookies).

Моля, потвърдете съгласието си с използването им. Повече за нашата политика за поверителност